Praktyczne szkolenia BHP

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Od 30 czerwca 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). Jednocześnie przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).

Co określa nowe rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych, terenów (§ 1 ust. 1 rozporządzenia). Wskazuje także czynności, których wykonywanie jest zabronione ze względów przeciwpożarowych (rozdział 2). I tak zakazane jest m.in.:
 • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem i miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
 • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź warunkami określonymi przez producenta albo niepoddawanych okresowym kontrolom;
 • garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu;
 • rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi;
 • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym także pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na palnym podłożu, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość bądź wysokość poniżej wartości przewidzianej w przepisach techniczno-budowlanych;
 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
 • uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie nakłada na właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków, także placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) obowiązki w zakresie podejmowania szeregu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku. I tak np.:
 • utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej oraz funkcjonalnej;
 • wyposażanie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
 • umieszczanie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazami telefonów alarmowych;
 • oznaczenie zgodnie z Polskimi Normami dróg i wyjść ewakuacyjnych i innych wskazanych w przepisach miejsc i urządzeń przeciwpożarowych
(§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

Zwróć uwagę, że rozporządzenie szczegółowo określa także:
 • warunki przy używaniu i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo (rozdział 3),
 • warunki i tryb ewakuacji oraz obowiązki właściciela lub zarządcy budynku na wypadek pożaru (rozdział 4),
 • warunki wyposażenia budynków w instalację wodociągową przeciwpożarową (rozdział 5),
 • zasady stosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic (rozdział 6),
 • instalacje i urządzenia techniczne (rozdział 7),
 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocenę zagrożenia wybuchem (rozdział 8),
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów (rozdział 9),
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych (rozdział 10).
Autor:Przemysław Ł. Siemiątkowski
prawnik specjalizujący się w zakresie
prawa pracy i bhp, doktorant w Instytucie
Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

Ocena: 3.8/10 (55 głosów)

Słowa kluczowe: budynek | ochrona przeciwpożarowa |

Zobacz także

 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Narzędzia do szkoleń Narzędzia do szkoleń Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Narzędzia do szkoleń Regulamin Reklama
 • Wip:

  Strona grupy BHP Strona grupy BHP www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl Strona grupy BHP www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl
 • Publikacje:

  Aktualności BHP Aktualności BHP Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Film Wypadki Przy pracy Film Wypadki Przy pracy Aktualności BHP Pierwsza pomoc Film Wypadki Przy pracy
 • Portale:

  Portal BHP Portal BHP Portal BHP
Copyright © Praktyczne szkolenia BHP

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.